Polityka prywatności

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informuję, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: PROFIL-TECH z siedzibą w Ciechanowie (06-400) przy Konwerskiego 10.  Miejscem przetwarzania Twoich danych osobowych jest podmiot leczniczy PROFILMED w Warszawie (02-248) przy ul. Jana Kazimierza 25B/U1
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych, marketingowych lub informacyjnych.
  3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  4. Twoje Dane osobowe będące dokumentacją medyczną przechowujemy przez okres wynikający z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r. z późń. zmianami a zwykłe dane osobowe do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
  6. Posiadasz prawo wniesienia skargi: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Paweł Meller tel. 22 398 70 64 lub e-mail:iod@informatykamedyczna.pl Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w ramach EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Data: 1 marca 2022 r.